بچه ها دس تنها واسم سخته كه بتونم نیاز های همی شما ها رو برطرف كنم داش كیوان هم كه رفته پی درس از این رو كسی نیست به ما كمك كنه؟؟